همایش کونگ فوکاران
برگزاری همایش کونگ فوکاران شهر قلعه قاضی ۲۷ مهر ۱۴۰۰
رئیس هیئت کونگ فو خبر داد :

برگزاری همایش کونگ فوکاران شهر قلعه قاضی

همایش کونگ فوکاران شهر قلعه قاضی از توابع شهرستان بندرعباس به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار می شود .