همکاری بین اصحاب رسانه و شهرداری بندرعباس
مدیریت شهری با تعامل بیشتر با رسانه ها می تواند معضلات شهر را بهتر و سریعتر شناسایی و حل کند/ رسانه ها می توانند در ارتقاء فرهنگ شهروندی به مجموعه شهرداری کمک کنند. ۲۹ آبان ۱۴۰۰
شهردار بندرعباس گفت:

مدیریت شهری با تعامل بیشتر با رسانه ها می تواند معضلات شهر را بهتر و سریعتر شناسایی و حل کند/ رسانه ها می توانند در ارتقاء فرهنگ شهروندی به مجموعه شهرداری کمک کنند.

شهردار بندرعباس در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان بر تعامل دو سویه و هم افزایی و همکاری بین اصحاب رسانه و شهرداری بندرعباس تاکید کرد.