ه روز رسانی پروژه خط فیبر نوری
به روز رسانی پروژه خط فیبر نوری سالن خدمات بندرشهید رجایی/ افزایش ضریب امنیت خطوط با اجرای این طرح ۲۶ مهر ۱۴۰۰
اره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان:

به روز رسانی پروژه خط فیبر نوری سالن خدمات بندرشهید رجایی/ افزایش ضریب امنیت خطوط با اجرای این طرح

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجرای پروژه خط فیبر نوری سالن خدمات مجتمع بندری شهید رجایی با هدف ارتقا ضریب امنیت و ارائه خدمات بهتر به مراجعان خبر داد.