کارگاه خودکشی
کارگاه خودکشی یکی از آسیب های جدی اجتماعی است ۲۰ مهر ۱۴۰۰
برگزار شد ؛

کارگاه خودکشی یکی از آسیب های جدی اجتماعی است

کارگاه خودکشی یکی از آسیب های جدی اجتماعی است و پیشگیری از آن نیازمند آگاهی بخشی جامعه توسط فروزنده و احمدی برگزار شد .