کدشخصی
۵۰۰ اصله نهال با کد شخصی در پردیس دانشگاه کاشته شد ۰۳ آبان ۱۴۰۰
به منظور تجلیل از اساتید هیات علمی دانشگاه انجام شد؛

۵۰۰ اصله نهال با کد شخصی در پردیس دانشگاه کاشته شد

به منظور تجلیل از اعضای هیات علمی دانشگاه، 500 اصله نهال در محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با حضور دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سید عباس تقوی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کاشته شد.