کسب رتبه عالی
کسب رتبه عالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در ارزیابی عملکرد کشوری ۰۵ آبان ۱۴۰۰
مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان :

کسب رتبه عالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در ارزیابی عملکرد کشوری

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان از کسب رتبه « عالی» برای نخستین بار توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان از میان ۶۳ دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کشور در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ خبر داد.