۹۰ درصد
تکمیل خط انتقال آبِ آب شیرین کن خلیج فارس روح تازه ای به روستاهای خمیر  می دمد/سطح برخورداری روستاها از آب شرب پایدار به ۹۰ درصد می رسد 02 تیر 1401
مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وضعیت پیشرفت پروژه های محرومیت زدایی و جهاد آبرسانی هرمزگان را بررسی کرد؛

تکمیل خط انتقال آبِ آب شیرین کن خلیج فارس روح تازه ای به روستاهای خمیر می دمد/سطح برخورداری روستاها از آب شرب پایدار به ۹۰ درصد می رسد

مشاور وزیر نیرو و رئیس مرکز جهاد آبرسانی، تکمیل خط انتقال آب از آبشیرینکن خلیج فارس به کهورستان - رویدر و ۳۸ روستا را از اولویت های اصلی قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی(ع) در استان هرمزگان یاد کرد.