احمد کناری نژاد
برگزاری فراخوان ایده های نوآورانه در بندرعباس ۱۱ مهر ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای شهر بندرعباس خبر داد :

برگزاری فراخوان ایده های نوآورانه در بندرعباس

کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس در راستای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری فراخوان ایده های نوآورانه برگزار می کند.