استاد دانشگاه
هرمزگان یک کلیت منسجم یا ازهم گسیخته.. ۰۹ آبان ۱۴۰۰
پژوهشگرمعماری شهرسازی و توسعه هرمزگانی :

هرمزگان یک کلیت منسجم یا ازهم گسیخته..

درچند روز اخیر دوستانی در پی سفر رییس جمهور به فارس هم زمان در پارسیان(گاوبندی)ومیناب با شعار «پارسیان دروازه تمدن جدید » و یا میناب« مرکز ایالت مغستان » مزایایی در جهت توسعه این شهرستانها با تغییرات تقسیمات کشوری بر شمرده اند.