بارگیری ایزوتانک
بارگیری ایزوتانک در پالایشگاه گاز سرخون ۰۴ آذر ۱۴۰۰

بارگیری ایزوتانک در پالایشگاه گاز سرخون

سرپرست شركت پالايش گاز سرخون و قشم : تبلور خودباوری و بومی سازی دانش فنی مصداق بارزمتخصصان و کارشناسان این شرکت است .