تاسیسات اسکله های نفتی
زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است ۲۳ آبان ۱۴۰۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان:

زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: در جریان زلزله امروز استان هرمزگان، تاکنون گزارشی از خسارت به تأسیسات یا جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی دریافت نشده است.

زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است ۲۳ آبان ۱۴۰۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان:

زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: در جریان زلزله امروز استان هرمزگان، تاکنون گزارشی از خسارت به تأسیسات یا جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی دریافت نشده است.