تامین آب تمام اراضی شبکه شمالی
تامین آب تمام اراضی شبکه شمالی دشت میناب در کشت اول ۱۲ مهر ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان:

تامین آب تمام اراضی شبکه شمالی دشت میناب در کشت اول

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: در سال آبی جاری تمام اراضی شبکه شمالی میناب در کشت اول تامین آب می‌شوند.