ساخت داخل
نیروگاه بندرعباس پایدار در تولید انرژی و تامین برق شبکه سراسری 18 خرداد 1401

نیروگاه بندرعباس پایدار در تولید انرژی و تامین برق شبکه سراسری

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از پایداری، در تولید انرژی و تامین برق شبکه سراسری با استفاده از تمام توان واحدهای این واحد نیروگاهی خبر داد.