نخبگان در مسئولیت های مدیریتی
گردش نخبگان در مسئولیت های مدیریتی امری طبیعی است ۰۳ آذر ۱۴۰۰
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

گردش نخبگان در مسئولیت های مدیریتی امری طبیعی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: گردش نخبگان و روی کار آمدن سلايق سیاسی و فکری مختلف، باعث ایجاد تحرک در مدیریت امور محوله می شود و این چرخه و گردش مدیریتی امری طبیعی است.