نوآوری و تحول در فعالیت های فرهنگی هنری
کارنامه فرهنگ و ارشاد هرمزگان در همه زمینه ها درخشان است ۲۰ آبان ۱۴۰۰
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان :

کارنامه فرهنگ و ارشاد هرمزگان در همه زمینه ها درخشان است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در نشست با روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان گفت : کارنامه فرهنگ و ارشاد هرمزگان در همه زمینه ها درخشان است.