با توجه به پیش بینی وقوع سیل احتمالی دراستان هرمزگان و لزوم برنامه ریزی و آمادگی کامل حوزه بهداشت کمیته بحران در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برفراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم و هم چنین حضور فعال تیم های بهداشتی ودرمانی و پشتیبانی و تدابیر لازم در راستای آمادگی و حضور به موقع جهت خدمت رسانی تاکید کرد.

احمدی گفت:مراکز بهداشتی ودرمانی شبانه روزی از نظر داروهای اورژانسی پیش بینی لازم را انجام دهند که کمبودی از نظر دارو و تجهیزات پزشکی نباشد همچنین خودروهای عملیاتی و آمبولانس ها به حالت آماده باش و بصورت شبانه روزی دراختیار باشند.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:تیم های و اکنش سریع متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و بیماریها، آمادگی کامل در زمان بحران را  از نظربیماریابی و بررسی وضعیت بهداشتی آب و  پایش سلامت آب آشامیدنی و انجام کلرسنجی برای رعایت موازین بهداشتی داشته باشند.

فخار افزود: لیست مادران باردار پرخطر در روستاهای منطقه مهیا شود که درصورت وقوع سیل احتمالی خدمات رسانی سریعتر جهت کاهش آسیب به این مادران انجام گیرد.

این جلسه باحضور کارشناس مسوول کاهش خطردر بلایا و حوادث و مدیرگروههای ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزارشد.

انتهای پیام