طوفان
خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان به شبکه برق جاسک ۱۲ مهر ۱۴۰۰
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق هرمزگان خبر داد :

خسارت ۲۰ میلیارد ریالی طوفان به شبکه برق جاسک

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت:طوفان حاره ای شاهین باعث خسارت ۲۰ میلیارد ریالی به شبکه و تاسیسات توزیع برق جاسک شد.