ماهی در قفس
شهرستان سیریک  قطب درخشان آبزی پروری دریایی ۲۲ مهر ۱۴۰۰
مدیر کل شیلات هرمزگان در بازدید از اولین مجتمع پرورش ماهی در قفس شهرستان سیریک :

شهرستان سیریک قطب درخشان آبزی پروری دریایی

مدیر کل شیلات هرمزگان در بازدید از اولین مجتمع پرورش ماهی در قفس شهرستان سیریک گفت : شهرستان سیریک قطب درخشان آبزی پروری دریایی این شهرستان در صورت حمایت آینده درخشانی در حوزه آبزی پروری دریایی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.