کرونا
آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ 27 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی در استان هرمزگان به ثبت نرسید.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ 26 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی در استان هرمزگان به ثبت نرسید.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ 25 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی در استان هرمزگان به ثبت نرسید.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۱ 24 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی در استان هرمزگان به ثبت نرسید.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 20 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی در استان هرمزگان به ثبت نرسبد.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ 19 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی در استان هرمزگان به ثبت نرسبد.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ 18 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی در استان هرمزگان به ثبت نرسبد.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ 12 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ 11 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد.

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ 08 اردیبهشت 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان هرمزگان تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا در استان ثبت نشد.