گاز استان
یک هرمزگانی قهرمان تورنمت بین المللی درمازندران ۰۴ آبان ۱۴۰۰

یک هرمزگانی قهرمان تورنمت بین المللی درمازندران

یک هرمزگانی قهرمان تورنمت بین المللی درمازندران و نائب قهرمان مسابقات جهانی ایتالیا در رشته ورزشی ووشو است .