در اجرای طرح ملی آب امید، سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و روستایی با مصرف کمتر از ۶ هزار لیتر در ماه یا مصرف تا یک سوم الگوی تعریف شده، از پرداخت آب بهاء معاف می باشند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، براساس تصویب نامه هیئت وزیران مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹ و با هدف بهینه سازی مصرف آب و تشویق مشترکان کم مصرف خانگی و در راستای اجرای طرح ملی آب امید، سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و روستایی با مصرف کمتر از ۶ هزار لیتر در ماه یا مصرف تا یک سوم الگوی تعریف شده، از پرداخت آب بهاء معاف می باشند اما واحد های خالی از سکنه و سکونت گاههای غیردایم نظیر باغ ویلاها و خانه باغ ها مشمول این معافیت نمی شوند.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا