نمایندگان شورای شهر در کمیسیون های شهرداری بندرعباس در سال سوم انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، نود و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار معرفی نمایندگان شورای شهر در کمیسیون‌های شهرداری و نامه های رسیده از شهرداری برگزار شد که نمایندگان این کمیسیون‌ها بدین شرح است :

در این جلسه اعضای شورای شهر بندرعباس برای حضور در کمیسیون‌های شهرداری نام‌نویسی کردند که عبدالرضا حیدری و فریده عامری سیاهویی با ۱۱ رای نمایندگان شورا در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ و عیسی عباسی با ۱۱ رای و یعقوب دبیری نژاد با ۱۰ رای برای کمیسیون تجدید نظر شهرداری انتخاب شدند.

یعقوب دبیری‌نژاد با ۱۱ رای به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۱۴ و کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری انتخاب شد.

فریده عامری سیاهویی با ۱۱ رای‌ به عنوان نماینده شورا در کمیسیون معاملات شهرداری و سازمان‌های وابسته ، عبدالرضا حیدری با ۱۱ رای و سیدمحمدرضا موسوی با ۶ رای به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری انتخاب شدند.

با ۱۱ رای اعضا ، یعقوب دبیری نژاد به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون عالی سرمایه گذاری شهرداری انتخاب شد.

عبدالرضا حیدری و فریده عامری سیاهویی با ۱۱ رای و سیدمحمدرضا موسوی با ۶ رای به عنوان نمایندگان شورای شهر در کمیسیون بند ۲۰ انتخاب شدند.

همچنین ، فریده عامری سیاهویی با ۱۱ رای به عنوان نماینده شورای شهر در کمیته حقوقی شهرداری بندرعباس انتخاب شد.

پایان خبر /