مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت: با پیگیری و مساعدت مقام عالی وزارت و همچنین ریاست دانشگاه و با دستور معاونت توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه، احکام فوق العاده ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از یکم دی ماه 99 و احکام ارتقاء رتبه و طبقه از تاریخ استحقاق برای کلیه مشاغل رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی، ظریب k، بیمه روستایی و مشاغل قانون کار صادر گردید.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، میرزایی افزود: به منظور هم ترازی دریافتی نیروهای تفاهم نامه حجم خدمات نیز با تصویب هیأت رئیسه دانشگاه، حقوق این عزیزان نیز معادل پایه نیروهای قراردادی پیش بینی و در سنوات آینده نیز با افزایش حقوق نیروهای قراردادی، حقوق نیروهای حجم خدمات به همان نسبت اضافه خواهد شد.

وی ابراز کرد: جهت تعداد ۷۹ نفر از همکاران تفاهم نامه حجم خدمات فوریت های پیش بیمارستانی با پیگیری های بعمل آمده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انتهای سال ۱۳۹۸و طی سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۸۳ مجوز پیمانی اخذ و مورد انتظارات است این عزیزان با شرکت در آزمون های مربوطه، تا قبل از پایان سال به استخدام پیمانی پذیرفته شوند که از این افراد، تعداد ۲۹ نفر جذب، ۱۱ نفر در مرحله گزینش و بقیه تا پایان سال به استخدام در خواهند آمد.

مدیر منابع انسانی دانشگاه گفت: در همین رابطه نیز تعداد ۷۹ مجوز شرکتی از وزارت بهداشت اخذ و مرحله اول آزمون برگزار و با پذیرفته شدگان در ماه جاری قرارداد شرکتی منعقد و از بقیه مجوز ذکر شده تا پایان سال استفاده خواهند شد و این همکاران از همه افزایش های قانون کار ،کارانه، اضافه کار و سایر مزایای مربوطه استفاده خواهند نمود.

میرزایی خاطر نشان کرد: این دانشگاه در سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تصمیم به تبدیل وضعیت نیروهای تفاهم نامه حجم خدمات فوریت ها به شرکتی نمود تا این عزیزان بتوانند از مزایای قانونی پیش بینی شده از نظر حقوق، کارانه، اضافه کار و … استفاده نمایند که از این تصمیم استقبال ننمودند.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا