جلسه بررسی و تایید دارائی ها و نقاط ثقل شهر بندرعباس جهت طرح جامع مطالعاتی‌ پدافند غیر عامل شهر بندرعباس باحضور محسن زینلی تختی مدیر پدافند غیر عامل استانداری هرمزگان، مظفر آرمیده مدیر بحران وپدافندغیرعامل شهرداری بندرعباس و ، دکتر قنبری نسب مشاور طرح جامع پدافندغیرعامل بندرعباس و کارشناسان مربوطه طرح ، و با حضور رئیس کار گروه های دستگاه های اجرایی شهر بندرعباس در اداره کل پدافندغیرعامل استانداری هرمزگان بصورت مجزا برگزار شد.


به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، محسن زینلی تختی مدیر اداره کل پدافند غیر عامل استانداری هرمزگان ضمن خیرمقدم به افراد حاضر در جلسه به توضیحات توجیهی ، برنامه ها، اهداف طرح جامع پدافند غیرعامل شهر بندرعباس ، و نیاز به همکاری همه کارگروه ها و دستگاه های اجرایی در تکمیل و تدوین این طرح پرداخته شد.
همچنین مظفر آرمیده مدیر بحران وپدافندغیرعامل شهرداری بندرعباس بعنوان دبیر جلسه و دکتر قنبری نسب مشاور طرح جامع ، ضمن گفتگو و تبادلات نظر با نمایندگان کارگروه ها‌ و ارگان ها هدف از برگزاری این جلسه مباحث زیرساختهای شهر بندرعباس مرتبط با هر حوزه بوده که با بروز حوادث و هر بحرانی می توان با هماهنگی و همکاری های همه ارگان و دستگاه ها در مدیریت و پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان شهروندان را در نظر داشته باشیم.
همچنین یکی از فازهای طرح جامع مطالعات پدافندغیر عامل شهر بندرعباس شناسایی دارائی های تاثیرگذار در حوزه مدیریت شهر، فعالیت ها و حفاظت جان مردم و دارائی های شهر است.
طی این جلسه نمایندگان ۱۱ کارگروه و۱۴ دستگای‌ اجرایی شهر بندرعباس بصورت مجزا به بیان نوع دارائی ها و زیر ساخت های ارگان و حوزه مربوطه خود ،تجهیزات و ارائه پیشنهاداتی از دیگر مسائل مرتبط به طرح جامع پدافند غیر عامل و پرداختند‌.