نماينده وزير بهداشت و درمان آموزش پزشكي كشور و مسئول التور وزارتخانه از مناطق سيل زده میناب بازيد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، نماینده وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور و مسئول التور وزارتخانه پس از بازدید از روستاهای سیل زده  میناب از اقدمات پیشگیرانه واحد بیماری های شبکه بهداشت و درمان میناب که به موقع نیاز سنجی و بیمار یابی انجام دادند تشکر و قدر دانی کرد. 

محرم مافی با بیان اینکه: آب به عنوان مخرن بیماری به دلیل نگهداری ویبریو کلرا برای مدت طولانی هم محسوب میشود که مراکز و بهورزان باید به این نکته توجه کنند.

غلام رحیمی گفت : به منظور بررسی عملکرد واحد بیماریها و همچنین اقدامات پیشگیرانه در مناطق سیل زده،  محرم مافی،  مسئول التور  ( بیماریهای اسهالی است که عامل آن میکروب وبا است ) از نزدیک این مناطق را  مورد برررسی و پایش قرار داد.

کارشناس و مسئول مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان افزود : پس از پایش روستاهای تمبک و مازغ و اقدمات انجام شده در خصوص بیمار یابی های مثل  اسهال کودکان ، سرماخوردگی و همچنین تله گذاری در خصوص پشه آئدس در روستاهای مذکور و اقدمات ضربتی در خصوص جابجایی واکسنها در خانه بهداشت های دچار آسیب از سیل انجام شده .

سمیره فخری افزود : در خصوص ایجاد کمپ های مناطق سیل زده که در روستاهای حکمی و دهو ایجاد شده بود واحد بیماریها ضمن آموزش به خانواده ها در رعایت موارد بهداشتی ؛ نمونه گیری و کلر زنی آب آشامیدنی هم  انجام شد که بدون مشکل همراه بود

فخری عنوان کرد : در پایان جلسه مافی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات را قابل ستایش دانست و در جهت رفع موانع موجود راه کار ها بیان شد .

انتهای پیام