نیازمند
جایگاه اقتصادی هرمزگان نیازمند نگاه ویژه ۰۴ مهر ۱۴۰۰
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان مطرح کرد :

جایگاه اقتصادی هرمزگان نیازمند نگاه ویژه

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در نخستین نشست مشترک دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد استان ها با مقام عالی وزارت ، مطرح کرد : با توجه به جایگاه اقتصادی هرمزگان در کشور ، این استان نیازمند نگاه ویژه است .