حقوق تیرماه مستمری بگیران صندوق در چهار تعهد بلندمدت شامل بازنشستگی پیش از موعد، سالمندی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به حساب آنها واریز شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ در تیرماه برای ۴۲۱ نفر از مستمری بگیران صندوق در استان هرمزگان که تا پایان خرداد ماه مستمری آنان برقرار شده ، حقوق ماهیانه واریز گردیده است.

تعداد کل مستمری بگیران صندوق در تیر ماه سال جاری جمعاً ۱۴۱ هزار و ۴۱۰ خانوار است، که حقوق ماهیانه را دریافت نموده‌اند . همچنین مستمری تیرماه تعداد ۲۶ نفر از دانش آموزان حادثه آتش سوزی مدرسه روستای شین آباد و ۸ نفر در روستای درودزن که تحت حمایت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر قرار دارند ، نیز همزمان با واریز مستمری مستمری بگیران صندوق به حساب آنها واریز گردید.