مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت : در یک ماه اخیر ۵۸ دستگاه تولید ارز دیجیتال غیرمجاز در استان شناسایی و جمع آوری شده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ هاجر عبدی افزود : دستگاههای کشف شده در منازل مسکونی بوده که صاحبان آنها از برق خانگی برای فعالیت این دستگاهها استفاده می کردند.

وی اضافه کرد : از ابتدای امسال نیز تاکنون ۳۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی شده که با جمع آوری آنها حدود ۷۰۰ کیلووات از بار شبکه برق کاهش یافته است. در سال جاری استفاده از برق خانگی و کشاورزی برای استخراج رمز ارز خسارت ۴۴ میلیارد ریالی به شبکه برق رسانی تحمیل کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مجموع دستگاههای غیرمجاز شناسایی شده از سال گذشته تاکنون را ۶۱۲ دستگاه عنوان کرد و افزود : بار مصرفی این دستگاهها یکهزار و ۳۰۰ کیلووات بوده که به شبکه بازگشته است.

عبدی بیان داشت : ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﻭﻱ، تفاوت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺍﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

به گفته وی ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻱ مانند ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ و ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه با اشاره به تبعات منفی استفاده از دستگاههای رمز ارز از برق غیرمجاز گفت : ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺭﻣﺰﺍﺭﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﻕ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺭﻣﺰ ﺍﺭﺯ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.