سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: آموزش و باز آموزی بهورزان و کارکنان نظام سلامت در بدو استخدام و حین خدمت در راستای تحقق اهداف نظام سلامت باهدف ارتقاء دانش و مهارت تیم سلامت از الویت های این حوزه است .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز،عبدالجبار ذاکری گفت: برنامه ریزی، ارزشیابی و پایش برنامه های اموزشی جهت کارکنان و همچنین فراهم آوردن زیر ساخت های لازم برای پیشبرد اهداف نظام سلامت از ضروریات می باشد .

رئیس گروه آموزش بهورزی و باز آموزی برنامه های سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: هدف نهایی برنامه آموزش با تاکید ویژه بر مهارت آموزی مبتنی بر شرح وظایف سازمانی پزشکان و کارشناسان بهداشتی و به منظور تبدیل کارشناسان بهداشتی به کارشناس چند پیشه و مراقب سلامت می باشد.

لیلا حدادی افزود: به منظور اجرای بهینه این آموزش ها علاوه براعضای تیم سلامت می بایست آموزش دهندگان آنها و کارشناسان و مدیران ستادی نیز مورد آموزش قرار گیرند .

حدادی اظهار کرد: گروه آموزش بهورزی و واحدهای زیر مجموعه آن ،کار مدیریت و هماهنگی امور آموزش را برعهده دارند و گروه های متولی برنامه های سلامت در ستاد معاونت بهداشتی ،کار تعیین محتوای آموزش را در قالب چارچوب ارائه شده برمبنای برنامه ها و دستورالعمل های اختصاصی عهده دار خواهند بود.

انتهای پیام