روابط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، با دانش آموزان محلات شهر بندرعباس گسترش می یابد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، جلسه ای در راستای ارتقا وضعیت پرورشی دانش آموزان محلات شهربندرعباس با بنیاد رویش با حضور رئیس و معاون فرهنگی برگزار شد.

حامد رضوانی رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس عنوان کرد: دانش آموزان شهر به خصوص در مناطق کم برخوردار شهر با کمک موسسات، تشکل های مردم نهاد و سازمانهای شهرداری و مناطق سه گانه حمایت می شوند.

وی افزود: دانش آموزان سبب توسعه شهر می شوند که ضرورت حمایت از آنان در اولویت سازمان فرهنگی شهرداری قرار دارد.

رضوانی ادامه داد: هدف از این اقدام، مشارکت مردم به ویژه نسل دانش آموز در موضوعات و برنامه های محلات شهر است.

وی اضافه کرد: آموزش فرهنگ شهروندی به دانش آموزان از دیگر اهداف این سازمان است، چرا که دانش آموزان در ساختن محله و شهرشان سهیم هستند.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: مشارکت در برنامه های آتی سازمان همراه با اقدامات خلاقانه بچه ها، مشارکت در توسعه محلات شهر را افزایش می دهد.

علیرضا مدرس معاون فرهنگی این سازمان نیز در این جلسه بیان کرد: دانش آموزان می توانند با حفظ میراث ناملموس، و نقاشی های دیواری در توسعه محلات شهری مشارکت داشته باشند.

گسترش روابط سازمان فرهنگی شهرداری با دانش آموزان محلات شهر بندرعباس

روابط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با دانش آموزان محلات شهر بندرعباس گسترش می یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، جلسه ای در راستای ارتقا وضعیت پرورشی دانش آموزان محلات شهربندرعباس با بنیاد رویش با حضور رئیس و معاون فرهنگی برگزار شد.

حامد رضوانی رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس عنوان کرد: دانش آموزان شهر به خصوص در مناطق کم برخوردار شهر با کمک موسسات، تشکل های مردم نهاد و سازمانهای شهرداری و مناطق سه گانه حمایت می شوند.

وی افزود: دانش آموزان سبب توسعه شهر می شوند که ضرورت حمایت از آنان در اولویت سازمان فرهنگی شهرداری قرار دارد.

رضوانی ادامه داد: هدف از این اقدام، مشارکت مردم به ویژه نسل دانش آموز در موضوعات و برنامه های محلات شهر است.

وی اضافه کرد: آموزش فرهنگ شهروندی به دانش آموزان از دیگر اهداف این سازمان است، چرا که دانش آموزان در ساختن محله و شهرشان سهیم هستند.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: مشارکت در برنامه های آتی سازمان همراه با اقدامات خلاقانه بچه ها، مشارکت در توسعه محلات شهر را افزایش می دهد.

علیرضا مدرس معاون فرهنگی این سازمان نیز در این جلسه بیان کرد: دانش آموزان می توانند با حفظ میراث ناملموس، و نقاشی های دیواری در توسعه محلات شهری مشارکت داشته باشند.