رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از بسته معافیت برای کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا خبر داد.

یوسف ذاکری با بیان این خبر گفت : بر اساس تصمیمات جلسه ستاد ملی مبارزه در کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا در حوزه مالیات بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سر رسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بدون محاسبه جریمه دیرکرد امهال می گردد.

وی افزود : برای مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا،کلیه عملیات اجرایی از فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ موقوف الاجرا می شود.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر اقتصاد و دارایی می رسد در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.

ذاکری گفت: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مودیان مالیاتی به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ تمدید می گردد.

رئیس اداره امور اصناف و تشکل های صنفی از همراهی اصناف در اجرای مصوبه های ستاد ملی مقابله با کرونا تشکر و قدر دانی نمود.