رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور کارت هوشمند برای ضابطین قضایی در این استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با پیگیری های بعمل آمده، برای نخستین بار در کشور برای ضابطین قضایی استان هرمزگان، کارت های شناسایی هوشمند صادر شده است و بر این اساس تاکنون ۶۰۰ نفر از ضابطین عام کارت های خود را دریافت نموده اند.

قهرمانی در ادامه افزود: با توجه به ماده ۳۰قانون آیین دادرسى کیفرى، احراز عنوان ضابط دادگسترى، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیرى مهارت هاى لازم با گذراندن دوره هاى آموزشى زیر نظر مرجع قضایى مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگسترى است و  تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوى اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونى بدون اعتبار است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه افراد آموزش دیده این کارت ها را دریافت خواهند کرد، خاطر نشان کرد: انسجام و شفافیت در عملکردها،متحدالشکل بودن، جلوگیری از اطاله دادرسی و تخصصی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی متناسب با پلیس های تخصصی از جمله برکات صدور این کارت است.

انتهای پیام