کبری قاسمی نژاد کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و منتخب کمیته برتر توسعه راگبی کشور در سال 98 از استان هرمزگان به پیشنهاد کمیته توسعه کشور و تایید انجمن، به عضویت کمیته توسعه انجمن راگبی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، با توجه به تجربه و تعهد کار دیده شده، در راستای رشد و پیشرفت راگبی کشور امید است در توسعه هر چه بیشتر این رشته در کشور تلاش کند.

شایان ذکر است قاسمی نژاد در سمت مسئولیت توسعه راگبی استان های بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه، فارس و خوزستان را بر عهده خواهند داشت.

در پایان مسئول روابط عمومی کشوری راگبی از زحمات سرکاری که تا کنون این مسئولیت را برعهده داشته است تشکر کرد و گفت؛ سرکاری بسیار با تجربه است و در استان فارس هچنان در بخش توسعه حضور دارد.